3 Adet Yds – Yökdil Okuma Parçası

The movement of people from the countryside into the cities naturally causes many problems there. The obvious one is overcrowding, which becomes a heavy burden on schools, hospitals and transport systems. The countryside is also negatively affected. As it is usually the young and healthy who leave the countryside, this creates a shortage in the workforce for farming and other rural activities. The best solution would clearly be to ensure that rural life has more to offer to the young.

İnsanların kırsal kesimden kentlere göçleri doğal olarak orada (kentlerde) bir çok problemlere yol açar. Bu problemler içerisinde en belirgin olanı, okullarda, hastanelerde ve ulaşım sistemlerinde büyük bir yük haline gelen aşarı nüfus artışıdır. Ayrıca kırsal kesim de bu göçten olumsuz bir şekilde etkilenir. Kırsal kesimi terk edenler genellikle gençler ve çalışabilecek durumda olan sağlıklı kişiler olduğundan, bu tarım ve diğer kırsal aktiviteler için bir işgücü kaybı doğurur. Bu sorunun en iyi çözümü, kırsal kesimin gençlere daha fazlasını sunacağını temin etmek olacaktır.

 

The writer clearly points out that, when large numbers of people move from the countryside to the towns, _____.

A)  it leads to problems on both sides.
B)  there are advantages for everybody.
C)  new hospitals and schools are always provided.
D)  the quantity of public transport is improved.
E)  there is work for everybody in country areas.

 

Yazar, şunu açıkça belirtiyor ki, çok sayıda insan kırsal kesimden kentlere göç edince, bu iki tarafta da problemlere yol açıyor.
Cevap A dır.

 

The writer suggests that, as a result of the movement from the countryside to the cities, the people left behind _____.

A)  are the ones who genuinely enjoy peace and quiet.
B)  are, generally, only farm workers.
C)  lose interest in rural activities.
D)  are mostly the elderly and the weak.
E)  often feel they have been deserted by their young.

Parçada, göç edenlerin gençler ve sağlıklı kişiler olduğu belirtilmiştir. Buda kırsal kesim için iş gücü kaybına sebeb olmaktaydı. “yazar, kırsal kesimden şehre göçün sonucunda geride kalanların çoğunlukla yaşlılar ve güçsüzler olduğunu belirtiyor‟‟.

Cevap D dir

 

The writer concludes that the movement from the countryside into the cities _____.

A)  can be prevented by making rural life more attractive for the young.
B)  seems to have slowed down considerably already.
C)  should not be regarded as a serious problem.
D)  is necessary for the increase of the urban workforce.
E)  may eventually prove to have been useful to

the country as a whole.

 

Parçamızın son cümlesi, sorumuzun da cevabıdır. “Yazar, kırsal kesimden kentlere yapılan göçlerin kırsal kesim hayatını gençlere daha cazip hale getirilerek önlenebileceği çıkarımını yapıyor‟‟.

Cevap A dır

 

 

Some time between 3000 and 2000 BC. a great flood occurred in Mesopotamia. This event had such an effect upon the peoples who lived in that area that several flood myths developed. There are many similarities between them. In all of these myths, there is always a leader who is warned to prepare for a flood. The leader builds a ship, stores the necessities of life on board, and so survives the flood. After the flood he lands safely on a mountainside, and the human race continues. There are small differences in the details of the myths, of course, but the only important difference is the course of the details of the myths, of course, but the only important difference is the course of the flood. In some myths, the flood comes as a punishment from the gods for man‟s bad behavior; in others there is no explanation given.

Milattan önce 2000-3000 yılları arasında bir zamanda, Mezopotamya‟da büyük bir sel meydana geldi. Bu olayın bölgede yaşayan insanlar üzerinde öyle etkileri oldu ki birçok sel efsanesi ortaya çıktı. Bu efsaneler arasında pek çok benzerlikler vardır. Tüm bu efsanelerde bir sele hazırlanması için uyarılmış bir lider vardır. Lider bir gemi inşa eder, yaşam için gerekli şeyleri depolar ve böylece hayatta kalmayı başarır. Selden sonra güvenli bir şekilde bir dağ yamacına çıkar ve insan ırkı yaşamaya devam eder. Tabii ki, efsanelerin detaylarında ufak farklılıklar vardır, ancak tek önemli fark selin oluş sebebidir. Bazı efsanelerde sel, insanların kötü davranışları için Tanrı‟dan bir ceza olarak gelir, diğerlerinde verilmiş bir açıklama yoktur.

 

As we understand from the passage, the flood that hit ancient Mesopotamia _____.

A)  put an end to the human race throughout that area.
B)  was regarded by all the survivors as a punishment sent by the gods.
C)  must have greatly affected very many peoples over a very large area.
D)  is not described in any detail in any mythology.
E)  was survived by very few people indeed.

 

Parçada Mezopotamya‟daki selin insanları büyük ölçüde etkilediği, bu yüzden pek çok efsanenin ortaya çıktığı söylenmiştir.Parçadan anlaşıldığı gibi, Mezopotamya‟yı vuran selin geniş bir alanda pek çok insan üzerinde büyük bir etkisi olmuştur.

Cevap C dir

 

The writer explains that the most striking similarity between the myths of the flood is _____.

A)  to be found in the small details
B)  that they all give a clear account of the causes of the flood.
C)  the detailed description made of the amount of damage caused by the flood.
D)  the presence of a wise leader who saves the human race.
E)  the explanation given as to why so few people survived.

 

Parçada, efsaneler arasındaki en büyük ortak noktanın bir lider olduğu belirtilmiştir.Yazar, sel efsaneleri arasındaki en çarpıcı benzerliğin, insan ırkını kurtaran akıllı bir liderin varlığı olduğunu açıklamıştır.

Cevap D‟ dir

 

As one can conclude from the passage, if the leader had received no warning of the coming of the flood, _____.

A)  everyone would have been punished equally by the gods.
B)  people would still have found a way to survive.
C)  Mesopotamia would have disappeared from the face of the earth.
D)  there would have been only one myth made.
E)  he would not have been able to help his people

Bir çıkarım sorusudur .Parçadan çıkarılabileceği gibi, eğer lider gelen selle ilgili bir uyarı almamış olsaydı, insanlarına yardım edemezdi.

Cevap E‟dir

 

There really is no such thing as “Art”. There are only artists. Once these were men who took colored earth and roughed out the forms of animals on the walls of caves. Today they are men who buy their paints, and design advertisements or paint pictures which they hope to sell. There is no harm in calling all these activities art as long as we keep in mind that such a word may mean very different things in different times and places.

Gerçekte “sanat” diye bir şey yoktur. Sadece sanatçılar vardır. Bir zamanlar sanatçılar, renkli toprağı olan ve mağara duvarlarına hayvan şekilleri yapan insanlardı. Bugün sanatçılar, boyalarını satın alan ve reklam dizayn eden veya satmayı umdukları resimler yapan insanlar haline gelmiştir.Sanat diye bir kelimenin farklı yerlerde ve farklı zamanlarda çok farklı anlamlara gelebileceğini göz önünde bulundurduğumuz sürece tüm bu aktiviteleri sanat olarak adlandırmada bir sakınca yoktur.

 

The writer points out that we cannot _____.

A)  give a simple single definition of the term “Art”.
B)  imitate the works of primitive artists.
C)  regard advertisements as work of art.
D)  see any relation between art and trade.
E)  separate art from the routine activities of life.

Parçanın ilk cümlesinde sanat teriminin basit, yalın bir tanımının yapılamayacağını anlıyoruz.Yazar, sanat terimine basit bir tanım yükleyemeyeceğimizi belirtiyor.

Cevap A‟ dır

One of the main points the writer makes in the passage is that _____.

A)  the meaning of art changes according to time and place.
B)  cave paintings are more meaningful than a lot of modern pictures.
C)  the designing of advertisements has become a major art activity today.
D)  the practice of art in our times has become increasingly costly.
E)  animals have, in all ages, been a popular subject for artists.

Parçanın temel konusunda sanat kelimesinin anlamınının zamana ve yere göre değişiklik gösterdiğinden bahsetmiş.Son cümlede ise direk olarak sanatın bu yönünden bahsetmiş .

Cevap A‟ dır

The writer wants us to accept the idea that primitive cave pictures _____.

A)  always represent animals in a single color.
B)  are of a poor color owing to the use of colored earth.
C)  have little artistic value for us, but we still fell we ought to preserve them.
D)  are no less works of art than modern paintings and advertise met designs.
E)  were made in a style very similar to that of modern painting

 

Yazar eski mağara resimlerinin modern reklam dizaynlarından veya modern resimlerden, sanat eseri olma yönüyle ayrılmaması gerçeğinin kabul edilmesini istiyor.

Cevap D dir

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.