2021 Yds – Yökdil Çözümlü Deneme Sınavı

Yabancı Dil Sınavı , Yds , Yökdil Çözümlü Deneme sınavı test soruları

Sınav 2 Bölüm Halinde verilmiştir lütfen 1. bölümü bitirdikten sonra 2. bölüme geçiniz

Kaynak : Akın Dil

YDS Online Deneme -2

Soru 1
Psychologists say that there is a genetic _____ to willpower, but that upbringing may also have an effect.
A
description
B
component
C
attachment
D
selection
E
reaction
1 numaralı soru için açıklama 
Psikologlar irade için genetik(kalıtsal) bir unsurun bulunduğunu, ancak yetiştirilme şeklinin de bunda bir rolü olabileceğini söylüyorlar. A) description: tarif, tasvir, tanımlama B) component: bileşen, unsur, tamamlayıcı C) attachment: ilgi, parça, aksesuar D) selection: seçme, seçim, seçmeler E) reaction: reaksiyon, tepki
Soru 2
The lead from exhaust fumes enters the atmosphere, mostly as simple lead compounds, which are poisonous to children's _____ nervous systems.
A
repeating
B
domestic
C
increasing
D
exclusive
E
developing
2 numaralı soru için açıklama 
Çoğunlukla basit kurşun bileşenleri olarak çocukların gelişmekte olan sinir sistemleri için zehirli olan kurşun, egzoz dumanından atmosfere karışır. A) repeating: tekrarlanan B) domestic: iç, eve ait, evcil C) increasing: artan, çoğalan D) exclusive: hariç tutulan, özel, ayrıcalıklı E) developing: gelişmekte olan, gelişen
Soru 3
Einstein's theory of relativity gives predictions that differ very little from the older theories of Galileo and Newton in  ‐‐‐‐  all everyday situations.
A
identically
B
flexibly
C
externally
D
usefully
E
nearly
3 numaralı soru için açıklama 
Önceki Galileo ve Newton'un teorilerinden çok az farklılık gösteren Einstein'nın izafiyet teorisi günlük yaşamda hemen hemen her durum için öngörülerde bulunur. A) identically: tamamıyla aynı, özdeş B) flexibly: esnek bir şekilde, değişken bir şekilde C) externally: hariçten, dıştan D) usefully: yararlı bir şekilde E) nearly: neredeyse, hemen hemen
Soru 4
Expressionist artists in painting,sculpture, and literature _____ to distort or exaggerate natural appearance in order to create a reflection of the inner world
A
tended
B
expected
C
pretended
D
persuaded
E
offered
4 numaralı soru için açıklama 
Resim, heykel ve edebiyattaki dışavurumcu sanatçılar, iç dünyanın yansımasını oluşturmak için, objelerin doğal görünümlerini çarpıtmak ya da abartmak eğilimindedirler. A) tend: yönelmek, eğilimi olmak, B) expect: beklemek, ummak C) pretend: yapar gibi görünmek D) persuade: ikna etmek, inandırmak E) offer: teklif etmek, sunmak
Soru 5
It takes great courage for adopted children to _____ their biological parents, as they do not know the real reason why they were given up.
A
run up
B
look out
C
confess to
D
search for
E
put back
5 numaralı soru için açıklama 
Evlatlık verilmiş çocuklar öz anne ve babalarının neden onları evlatlık verdiklerininin gerçek nedenini bilmediklerinden biyolojik anne‐ babalarını araştırmaları büyük cesaret ister. A) run up: birden artmak, yükseltmek, B) look out: dikkat etmek, bakmak, seçmek C) confess to: itiraf etmek D) search for: aramak, araştırmak E) put back: eski yerine koymak
Soru 6
Some historians believe that human destiny is mostly shaped by the efforts of people to _____climate change, migration, disease, etc.
A
cope with
B
hand in
C
go over
D
make up
E
lay down
6 numaralı soru için açıklama 
Bazı tarihçiler insan kaderinin çoğunlukla iklim değişikliği, göç, hastalık vs. ile mücadele eden insanların çabalarıyla şekillendirildiğine inanırlar. A) cope with: baş etmek, üstesinden gelmek B) hand in: teslim etmek, vermek C) go over: incelemek D) make up: uydurmak, oluşturmak E) lay down: bırakmak, yatırmak
Soru 7
A deeply hypnotized subject _____ to initiate activity and would rather wait for the hypnotist _____ something to do
A
does not like / to suggest
B
had not liked / suggesting
C
did not like / should suggest
D
may not like / has suggested
E
will not like / to be suggesting
7 numaralı soru için açıklama 
“would rather: tercih etmek” yapısından zaman uyumuna baktığımızda birinci boşlukta geniş zaman bir yapının geleceğini, 2.boşlukta ise “wait” filli “to suggest” infinitive yapısı alması gerekir. (wait for +somebody +to do smth)
Soru 8
Ever since James R. Flynn _____ his startling results, psychologists and educators _____ to figure out whether people really are getting smarter.
A
has published / had struggled
B
published / have struggled
C
had published / will struggle
D
was publishing / had been struggling
E
publishes / are struggling
8 numaralı soru için açıklama 
“Ever since: ‐den beri ” yapısı = Simple Past + Present Perfect yapısı ile oluşan bir cümle şekli. published + have struggled
Soru 9
Investigators ___ various methods over the years to search for genes that ___ to intelligence, which is a so‐called quantitative trait.
A
are using / should contribute
B
use / will contribute
C
have used / might contribute
D
may use / contributed
E
would use / are going to contribute
9 numaralı soru için açıklama 
Araştırmacılar, sözde niceliksel özellik denen zekada payı olabilecek genleri araştırmak için yıllardır çeşitli metodları kullanıyorlar. Geçmişte başlamış ve halen devam ediyor: “Present perfect” kullanılır. have + V3 (have used) “over the years” zaman zarfı bir ipucudur. Aynı zamanda “might contribute” da bir present yapıdır. Zaman uyumunu kullanarak B şıkkını buluruz. “have used / might contribute”
Soru 10
The separation of people — categories is one of the most important ways in which one group asserts and maintains its dominance — another.
A
from / by
B
into / over
C
to / with
D
on / through
E
at / for
10 numaralı soru için açıklama 
“separation: ayırma” ile boşluktan sonra gelen “categories: kategoriler” ifadesini birlikte irdeleyelim; “separate__ categories” yapısında gelecek olan ilgeç “into” olacaktır. “Kategorilere ayırmak” bağlamında kullanılacaktır. (İnsanları kategorilere ayırmak). İkinci kısımda ise birinin bir diğeri üzerindeki eğemenliği derken dominance over another.
Soru 11
Experts and officials believe that an outbreak__ epidemic diseases or severe climatic conditions could have an adverse impact ___ the Anatolian wild sheep population.
A
in/of
B
over/through
C
of/on
D
by / into
E
from / at
11 numaralı soru için açıklama 
Uzman ve yetkililer salgın hastalıkların veya ciddi iklimsel koşulların ortaya çıkmasının yabani koyun nüfusunu olumsuz olarak etkileyeceğine inanmaktadırlar. Yine bir edat sorusu verilmiş. Kalıplardan giderek doğru cevabı bulmalıyız. “outbreak ……. epidemic diseases” bulaşıcı hastalığın çıkması” yapısı klasik bir isim tamlaması olup çok yaygın bir şekilde “of” ile verilir. “impact ……. the Anatolian wild sheep population.” yapısında ise impact (etki) kelimesi kendisinden sonra gelen bir isimle birlikte “on” alır.”üzerinde olan etkisi” bağlamına gelir. Burada Anadolu’daki doğal (evcilleştirilmemiş) koyun nüfusu üzerindeki zıt etkiden söz edilmektedir.
Soru 12
According to the hygiene hypothesis, living in an environment that is too clean deprives the immune system ___ the necessary exposure ___ bacteria and germs which can serve to strengthen it.
A
for / through
B
into / from
C
of / to
D
with / on
E
over / at
12 numaralı soru için açıklama 
“deprives: mahrum etmek” fiili “of” ilgeci alır. "exposure: maruz bırakma" ismi "to" ilgeci alır. Çok temiz ortamda yaşamak bağışıklık sistemi için gerekli olan bakteri ve virüslere maruz kalmaktan yoksun bırakmasına yol açar.
Soru 13
Inhabitants of a nation generally possess a common history, geographical place and language; ___, a nation‐state may be thought of as a place in which people follow the same cultural and social patterns.
A
though
B
otherwise
C
besides
D
therefore
E
still
13 numaralı soru için açıklama 
Boşluktan önce ve sonra gelen noktalama işaretleri burada bir geçiş bağlacı kullanılacağını işaret etmektedir. Diğer şıkları eleyerek buraya “therefore” geleceğini kolayca buluruz. Bir neden‐sonuç bağlamını kullanarak bu sonuca varıyoruz. “bu yüzden, bundan dolayı” anlamı veren “therefore” iki cümleyi anlam bakımından da bağlamaktadır. “Bir ulusu oluşturan insanların ortak bir tarihe sahip oldukları bu yüzden de ulus devletin aynı kültürü izleyen insanların bir yeri olarak düşünülebileceği” anlatılmaktadır
Soru 14
Ear disorders prevent you from detecting certain sounds from your environment ___ affecting your sense of balance.
A
as well as
B
as if
C
much as
D
with regard to
E
due to
14 numaralı soru için açıklama 
Duyma bozuklukları sizi çevrenizdeki sesleri algılamaktan alıkoyar aynı zamanda denge duygunuzu etkiler. Cümlede verilen “detecting” ve “affecting” yapıları bir paralelleik oluşturduğundan soru kökünde iki eylem olduğu için “aynı zamanda, yanı sıra” anlamına gelen bir bağlacı gerektirmektedir. Anlamdan da yola çıkarak “as well as” (in addition to, besides) anlamlarında kullanılmıştır.
Soru 15
Animals such as raccoons and foxes eat almost anything edible that they come across    ___ specializing in one type of food.
A
just as
B
as regards
C
rather than
D
owing to
E
in terms of
15 numaralı soru için açıklama 
Rakun ve tilki gibi hayvanlar tek tip yiyeceklere bağlı kalmaktan ziyade karşılaştıkları nerdeyse yenebilen her şeyi yerler. Cümle kökünde verilen “tek tip yiyeceklere yönelmek/bağlı kalmak” ifadesi ile “yenebilen her şeyi yemek” ifadelerini anlamca bağlayan yapı “rather than” dir. Diğer yapılar anlamca cümleyi tamamlamamaktadırlar.
Soru 16
The French sociologist Emile Durkheim argued that human beings are __ individuals ___ social beings that exist in society.
A
not only / as well
B
other / than
C
such / that
D
as much / also
E
both / and
16 numaralı soru için açıklama 
Fransız sosyolog Durkheim insanların hem bireysel varlıklar olduğunu hem de sosyal varlıklar olduğunu iddia etmiştir. Soru kökünde iki özellik aynı anda verildiği için “both and” kalıbı buraya gramer ve anlam bakımından uymaktadır.
Soru 17
17. ‐ 21. sorularda aşağıdaki parçada numaralanmış  yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. The health risks of artificial feeding of infants in the industrialized world are now (17) —. Breastfed infants receive protection (18) _____many illnesses including gastroenteritis, respiratory infections, and otitis media, and have a lower risk of atopic disease and insulin‐dependent diabetes in childhood, (19) _____women who breastfeed may have less risk of some cancers and hip fractures in later life. In addition to the health benefits, there are also significant cost implications. The United States Department of Agriculture has estimated that a minimum of $3.6 billion per year (20) _____if breastfeeding rates were increased from current levels to (21) _____recommended by the United States Surgeon General.
A
well‐built
B
well‐preserved
C
well‐connected
D
well‐kept
E
well‐established
17 numaralı soru için açıklama 
Boşluğa uyan en uygun yapı “well‐ established: iyice yaygınlaşmış” Sanayileşmiş dünyada (ülkelerde) bebeklerin suni gıdalarla beslenmesinin sağlık açısından riski günümüzde iyice yaygınlaşmış durumda.
Soru 18
18.
A
about
B
towards
C
to
D
against
E
for
18 numaralı soru için açıklama 
protection against illnesses: hastalıklara karşı koruma
Soru 19
19
A
as if
B
since
C
while
D
as though
E
even if
19 numaralı soru için açıklama 
“Bebekler hastalıklara karşı korunur.” ile “anneler de hastalıklara karşı korunur” cümlelerini parallel yapı ile birleştirmek için while: ‐ iken” bağlacı kullanılır.
Soru 20
20
A
could save
B
were to be saved
C
should save
D
would be saved
E
has been saved
20 numaralı soru için açıklama 
if breastfeeding rates were increased” yapısı bir koşul cümleciğini oluşturduğuna göre 2. Tip bir şart cümle yapısı “would be saved” (would keşke olsaydı, olsa iyi olurdu) kullanılır.
Soru 21
21
A
those
B
what
C
whose
D
which
E
them
21 numaralı soru için açıklama 
if breastfeeding rates were increased from current levels to those recommended by the US Surgeon General. “süt emzirme oranı mevcut seviyelerden kamu sağlığı hizmeti başkanlığı tarafından tavsiye edilen seviyelere arttırılsaydı” Burada “tavsiye edilen seviyelere” derken zamir kullanılmış. “those” zamiri “levels” kelimesine referans olarak verilmiştir. Şöyle de gösterebiliriz: those recommended by the US Surgeon General = the levels which are recommended by the US Surgeon General.
Soru 22
22. ‐ 26.sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış  yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. Nanotechnology is only the latest of a series of developments in materials science, in which one studies materials with a (22) _____towards developing useful applications. Telecommunications is an example of an area in which the development of new materials has had (23) _____impact, leading to rapid change in the technology. (24) —, telecommunications was restricted to voice communication by telephone using copper wires to carry a message in the form of an electrical signal. Today, it is just as likely that fibres of pure glass, or fibre‐optic cables, (25) _____the message in the form of light pulses. An advantage of fibre‐optic cable is that it can carry (26) _____more Information than a copper‐ wire cable of similar size.
A
result
B
conclusion
C
view
D
conviction
E
move
22 numaralı soru için açıklama 
in which one studies materials with a view toward developing useful applications” “Nanoteknoloji, gelişmekte olan yararlı uygulamalara yönelik bir amaçla maddeleri inceleyen” Söz diziminden yola çıkarak boşluğa gelecek ifade “view=düşünce, amaç ” olacaktır.
Soru 23
23
A
thoughtful
B
generous
C
similar
D
immense
E
sensible
23 numaralı soru için açıklama 
: “the development of new materials has had immense impact” “teknolojide hızlı değişime yol açan yeni malzemelerin gelişmesinde çok büyük etkisi olan” Söz diziminden yola çıkarak boşluğa gelecek ifade “immense impact: çok büyük etkisi” olacaktır.
Soru 24
24
A
However
B
Therefore
C
Otherwise
D
Furthermore
E
Initially
24 numaralı soru için açıklama 
Parça geniş zamanla başlayıp devam ederken 25.soruda past bir ifadeye geçmiştir. Geçmişe geçişi “Initially, başlanğıçta” zarfıyla sağlayabiliriz.
Soru 25
25
A
carry
B
had better carry
C
carried
D
was to carry
E
would have carried
25 numaralı soru için açıklama 
“Today, it is just as likely that fibers of pure glass, or fiber‐optic cables, carry the message in the form of light pulses.” Cümlenin başında verilen “today” günümüzde kelimesi boşlukta gelecek yapının “present” olmasını işaret etmektedir.
Soru 26
26
A
a few
B
less
C
much
D
many
E
too
26 numaralı soru için açıklama 
“it can carry much more information than a copper‐wire cable of similar size” “information=bilgi” sayılamaz olduğundan “much” alacaktır. “less” ile “more” yapısı kullanılmaz.
Soru 27
27.  ‐  36. sorularda, verilen cümleyi uygun  şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.Although the testing of theories can be considered to distinguish science from other more creative fields, ____.
A
explanation of the general causes of certain phenomena is obtained from experiments
B
theories are constructed in the minds of human beings
C
the history of science tells us that theories either support or disprove each other
D
scientific law ties a great number of observations into a single statement or equation
E
it should not be assumed that a theory is proved by testing
27 numaralı soru için açıklama 
Burada “Although” bağlacıyla bir zıtlık verildiğine göre anlamdan yola çıkarak “can be considered” ile “should not be assumed” referansına ulaşırız.
Soru 28
Whether you lift your coffee cup or watch your co‐orker lift his,‐ ‐‐‐‐‐
A
some brain disorders are assumed to be characterized by a deficit in communication skills
B
the neurons that exist in your brain respond in similar ways to both actions
C
particular neurons are responsible for humans’ ability to feel empathy and compassion for others
D
scientists have been able to identify which parts of the brain are most vulnerable to disease
E
a brain imaging study found that some primates are able to do much more than mimicking people
28 numaralı soru için açıklama 
Sen kahve fincanını kaldırırken veya arkadaşın kahve fincanını kaldırırken izlediğinde beyninizdeki sinirler her iki harekete de aynı tepkiyi verirler. “both actions” her iki hareketten yola çıkarak soru kökünde verilen iki harekete referans gösterilmiştir.
Soru 29
As the number of known elements increased, ____.
A
chemists at that time had no knowledge of atomic numbers and atomic weights
B
majority of them appear in nature and readily combine to form compounds
C
discovery of the chemical elements has been an ongoing process since ancient times
D
scientists began to investigate the possibilities of classifying them in useful ways
E
we know about them only because of technology developed during the 20th century
29 numaralı soru için açıklama 
As the number of known elements increased: element sayısı arttığı için… scientists began to investigate the possibilities of classifying them in useful ways: bilim adamları onları yararlı şekilde sınıflandırma olasılıklarını araştırmaya başladılar. “the number of known elements” ile D şıkkında verilen “them” zamiri referans kelimedir. Ayrıca yan cümlecikte verilen “increased” yapısı “past” olduğundan, D şıkkındaki yüklem “scientists began” da “past verilmiştir
Soru 30
Whereas the overuse of antibiotics can lead to the spread of drug‐resistant bacteria, ____.
A
the practice of using sufficient doses is still the most effective method in the treatment of bacterial infections
B
the germs that survive are typically those that happen to bear genetic mutations for resisting the antibiotics
C
resistant strains produced in animals eventually find their way into people since bacteria are found everywhere
D
careless use of drugs contributes to drug‐ resistant infection leaving us defenceless against dangerous bacteria
E
the patients in whom they occur may have to live with the risk of many untreatable infections for an uncomfortably long time
30 numaralı soru için açıklama 
Whereas: ‐İken, oysaki zıtlık bağlacına dikkat etmeliyiz. Bu yapı A şıkkında verilen “is still” deki still zaman zarfıyla bağlantı kurar. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı ile en etkili metod olması zıtlığından bahsedilmiştir.
Soru 31
In order to enable students to survive and thrive in a technological world, ___.
A
group projects may be difficult to complete since teachers need to shift their roles from information dispenser to a guide
B
initiatives aimed at infusing technology into teacher education programs have been claimed to be very effective
C
self‐efficacy as a computer technology user may be a critical factor in teachers’ decisions to integrate technology in the classroom
D
use of technology is more transparent in a classroom environment where incorporating technology is a shared responsibility
E
teachers should provide them with instructional activities enriched with technology in which learning is highly interactive
31 numaralı soru için açıklama 
In order to: ‐mek, ‐mak için, amacıyla yapısı ile E şıkkında verilen “should” yapısı birbirini tamamlamaktadır. “students – teachers” ortak kelimeler olarak bir ipucu oluşturur.
Soru 32
We think of our eyes as video cameras that make a flawless recording of the world around us, ___.
A
whether deleted information is processed unconsciously has not been investigated
B
as the distinction between looking and seeing is greater than one can imagine
C
but experiments show how little information we actually take in at a glance
D
however, a recent experiment indicates that this cannot be the entire reason
E
therefore, there is a close relationship between what we think and what we see
32 numaralı soru için açıklama 
Soruda verilen birinci cümle virgülden sonra bir “coordinating conjunction” ister.Yani but, so, for.. gibi bağlaçlardan biri. C şıkkında “but” verilmiş ve anlamca zıtlık yaratılmıştır. However, therefore bağlaçları geçiş bağlaçları olduğundan elenir.”as” ile “whether” bağlaçları ise yan cümle bağlaçları olduğundan virgülden sonra kullanılmaz.
Soru 33
Many elderly people have no hint of Alzheimer’s disease,___
A
for example, anxiety and frustration over their failing memory results in aggression
B
but some daily activities such as bathing and dressing become challenging in the late stages
C
because disruption of brain cell function begins in regions involved in forming new memories
D
then they may have difficulty in understanding visual images and spatial relationships
E
so it is not an inevitable consequence of aging as most people believe it to be
33 numaralı soru için açıklama 
Bir önceki soruda açıkladığımız gibi virgülden sonra gelen cümle bağımsızdır ve “but” veya “so” bağlacı alır. “because” bağlacı normalde virgülden sonra fazla kullanılmaz.
Soru 34
___, children almost never receive any such explicit information about their native language during the early years when acquisition takes place.
A
Even though linguistic input does not always take place in the classroom
B
Until there is some hard evidence that language and thought are strictly separated
C
As it is hard for adults to learn abstract ideas and theories
D
Unlike many second language learners who are taught grammar rules and vocabulary directly
E
Because universal patterns of language development can be explained by language‐specific input
34 numaralı soru için açıklama 
Unlike: farklı olarak, aksine Özne uyumuna bakalım: second language learners > children nesne uyumu: their native language > grammar rules and vocabulary Açıklama: “Dilbilgisi kuralları ve kelimeleri doğrudan öğretilen bir çok yabancı dil öğrenenlerden farklı olarak......” yapısını anlam olarak tamamlayacak yapı “çocuklar ana dil edinimin gerçekleştiği küçük yaşlarında hemen hemen hiç bir açık bilgi almazlar.” olacaktır.
Soru 35
Keeping track of body weight and counting calories carefully may provide objective feedback on ___.
A
whether or not fast food companies are responsible for the obesity of our children
B
which of the ingredients of a sugary drink are responsible for tooth decay
C
why some bacteria are harmful whereas others aren't
D
what food companies do in order to steer us towards unhealthy but profitable fare
E
how effective individuals are in changing their eating habits when they go on a diet
35 numaralı soru için açıklama 
“Kilo kontrol kaydını tutma ve kalorileri hesaplama diyete girdiğinde etkin olan bireylerin, beslenme alışkanlıklarını ne kadar etkili bir şekilde değiştirdikleri konusunda objektif görüş sağlayabilir.
Soru 36
The study of the effects that an audience has on our behaviour remains an important topic for social psychology,
A
while any other form of distraction could produce other effects as well
B
since it is unlikely that the fear of speaking in front of an audience will be studied more than other types of fear
C
whereas people are assumed to narrow the focus of their attention when they experience attention overload
D
as much of our behavior occurs in the physical presence of others as spectators
E
even though motivation loss has been identified as the major factor in the decrease of academic success
36 numaralı soru için açıklama 
Ana cümleciğimizde bir zıtlık verilmediği için zıtlık bağlaçları elenir. (while, even though) Referans kelimeler: our behaviour > our behaviour “İzleyicilerin davranışlarımız üzerinde sahip oldukları sosyal psikoloji açısından önemli etkilerini araştırma.....” bağlamını anlamca en iyi tamamlayan yan cümlecik: “izleyici olarak başkalarının fiziki varlığı bizim davranışlarımız kadar olduğu” (etki bırakacağı) olacaktır. Burada paralel bir etkileşim vardır. İzleyicilerin bizim üzerimizdeki etkileri ile izleyici veya başkalarının fiziksel varlığının olmasının davranışlarımız üzerindeki etkisinin olacağıdır.
Soru 37
37.  ‐  42. sorularda, verilen  İngilizce cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz. 37.   Trabzon's Ayasofya Church, which serves as a museum today, was constructed in the time of Manuel Comnenos I (1238‐1263) ,one of the kings of the Trabzon Empire.
A
Günümüzde müze olarak varlığını sürdüren Trabzon Ayasofya Kilisesini inşa ettiren, Trabzon İmparatorluğu krallarından 1. Manuel Comnenos'tur (1238‐1263) .
B
Trabzon İmparatorluğu krallarından 1. Manuel Comnenos (1238‐1263) tarafından inşa ettirilen Trabzon Ayasofya Kilisesi bugün varlığını müze olarak sürdürmektedir.
C
Trabzon Ayasofya Kilisesi, Trabzon İmparatorluğu krallarından 1. Manuel Comnenos (1238‐1263) zamanında inşa edilmiştir ve günümüzde müzeye dönüştürülmüştür
D
Günümüzde müze olarak hizmet veren Trabzon Ayasofya Kilisesi, Trabzon İmparatorluğu krallarından 1. Manuel Comnenos (1238‐1263) zamanında inşa edilmiştir.
E
Trabzon imparatorluğu kralı 1. Manuel Comnenos (1238‐1263) zamanında inşa edilmiş olan Trabzon Ayasofya Kilisesi günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.
37 numaralı soru için açıklama 
Açıklama: Şıklarda altı çizili olan yapılardan şıklar rahatlıkla elenir. Trabzon's Ayasofya Church, which serves as a museum today, was constructed in the time of Manuel Comnenos I (1238‐1263) ,one of the kings of the Trabzon Empire. A) Günümüzde müze olarak varlığını sürdüren Trabzon Ayasofya Kilisesini inşa ettiren, Trabzon İmparatorluğu krallarından 1. Manuel Comnenos'tur (1238‐1263). B) Trabzon İmparatorluğu krallarından 1. Manuel Comnenos (1238‐1263) tarafından inşa ettirilen Trabzon Ayasofya Kilisesi bugün varlığını müze olarak sürdürmektedir. C) Trabzon Ayasofya Kilisesi, Trabzon İmparatorluğu krallarından 1. Manuel Comnenos (1238‐1263) zamanında inşa edilmiştir ve günümüzde müzeye dönüştürülmüştür. D) Günümüzde müze olarak hizmet veren Trabzon Ayasofya Kilisesi, Trabzon İmparatorluğu krallarından 1. Manuel Comnenos (1238‐1263) zamanında inşa edilmiştir. E) Trabzon imparatorluğu kralı 1. Manuel Comnenos (1238‐1263) zamanında inşa edilmiş olan Trabzon Ayasofya Kilisesi günümüzde müze olarak hizmet vermektedir
Soru 38
Old Turkish houses are the structural cornerstones of Turkish urban culture which were formed over hundreds of years and are still alive at present.
A
Yüzlerce yılda oluşan Türk kent kültürünün temel yapıta şiarından olan eski Türk evleri, günümüzde de bu özelliğini korumaktadır
B
Günümüzde de varlığını sürdüren eski Türk evleri, yüzlerce yıllık Türk kent kültürünün oluşmasında en önemli rolü üstlenmişlerdir
C
Eski Türk evleri yüzlerce yılda oluşan Türk kent kültürünün temel yapıtaşlarıdır ve günümüzde hâlâ varlığını sürdürmektedir
D
Eski Türk evleri yüzlerce yılda oluşan Türk kent kültürünün, hâlâ varlığını sürdüren temel yapıtaşlarıdır
E
Yüzlerce yılda oluşan Türk kent kültürünün en önemli yapıtaşlarından sayılan eski Türk evleri, günümüzde de varlığını sürdürmektedir.
38 numaralı soru için açıklama 
Açıklama: Şıklarda altı çizili olan yapılardan şıklar rahatlıkla elenir. Old Turkish houses are the structural cornerstones of Turkish urban culture which were formed over hundreds of years and are still alive at present. A) Yüzlerce yılda oluşan Türk kent kültürünün temel yapı taşlarından olan eski Türk evleri, günümüzde de bu özelliğini korumaktadır. B) Günümüzde de varlığını sürdüren eski Türk evleri, yüzlerce yıllık Türk kent kültürünün oluşmasında en önemli rolü üstlenmişlerdir. C) Eski Türk evleri yüzlerce yılda oluşan Türk kent kültürünün temel yapıtaşlarıdır ve günümüzde hâlâ varlığını sürdürmekte‐ dir. D) Eski Türk evleri yüzlerce yılda oluşan Türk kent kültürünün, hâlâ varlığını sürdüren temel yapıtaşlarıdır. E) Yüzlerce yılda oluşan Türk kent kültürünün en önemli yapıtaşlarından sayılan eski Türk evleri, günümüzde de varlığını sürdürmektedir.
Soru 39
Travel on the surface of the ocean through the use of boats dates back to prehistoric times, but only in modern times has extensive underwater travel become possible.
A
Tarihte botların aracılığı ile okyanus yüzeyinde seyahat etmenin önemi büyüktür, çünkü kapsamlı denizaltı seyahatleri sadece modern çağda mümkün olmuştur
B
Botların aracılığı ile okyanus yüzeyinde seyahat etmek sadece modern çağda mümkün olmuştur, fakat tarihi tarih öncesi zamanlarda kapsamlı denizaltı seyahatleri yapılması mümkün değildi.
C
Botlar okyanus yüzeyinde seyahat etmek için tarih öncesi zamanlarda bile kullanılırdı fakat denizaltı seyahatleri modern çağda mümkün gözükmektedir.
D
Botların aracılığı ile okyanus yüzeyinde seyahat etmenin tarihi tarih öncesi zamanlara dayanır, fakat kapsamlı denizaltı seyahatleri sadece modern çağda mümkün olmuştur.
E
Botların aracılığı ile okyanus yüzeyinde seyahat etmenin tarihi tarih öncesi zamanlara kadar götürülebilir, bununla birlikte denizaltı seyahatlerinin sadece modern çağda mümkün olduğu düşüncesi de yanlış değildir.
39 numaralı soru için açıklama 
Açıklama: Şıklarda altı çizili olan yapılardan şıklar rahatlıkla elenir. Travel on the surface of the ocean through the use of boats dates back to prehistoric times, but only in modern times has extensive underwater travel become possible. A) Tarihte botların aracılığı ile okyanus yüzeyinde seyahat etmenin önemi büyüktür, çünkü kapsamlı denizaltı seyahatleri sadece modern çağda mümkün olmuştur. B) Botların aracılığı ile okyanus yüzeyinde seyahat etmek sadece modern çağda mümkün olmuştur, fakat tarihi tarih öncesi zamanlarda kapsamlı denizaltı seyahatleri yapılması mümkün değildi. C) Botlar okyanus yüzeyinde seyahat etmek için tarih öncesi zamanlarda bile kullanılırdı, fakat denizaltı seyahatleri modern çağda mümkün gözükmektedir. D) Botların aracılığı ile okyanus yüzeyinde seyahat etmenin tarihi tarih öncesi zamanlara dayanır, fakat kapsamlı denizaltıseyahatlerisadece modern çağda mümkün olmuştur. E) Botların aracılığı ile okyanus yüzeyinde seyahat etmenin tarihi tarih öncesi zamanlara kadar götürülebilir, bununla birlikte denizaltı seyahatlerinin sadece modern çağda mümkün olduğu düşüncesi de yanlış değildir.
Soru 40
Vücut bağışıklığı zayıf olan insanlar genellikle kansere daha yatkındırlar ve bu da bağışıklık sisteminin en azından bazı kanser türlerine karşı koruyucu rol oynadığını gösteren bir gerçektir.
A
Because the body's immune system plays a protective role against at least some forms of cancer, people with immune deficiencies are unusually susceptible to cancer
B
People with immune deficiencies are often usually susceptible to cancer, and this is a fact suggesting that the immune system plays a protective role against at least some forms of cancer.
C
That the immune system plays a protective role against certain forms of cancer is suggested by the fact that cancer is more widespread among people with immune deficiencies.
D
Since people having immune deficiencies are usually extremely susceptible to cancer, it is suggested that the immune system guards the body against at least some forms of cancer.
E
Often people with immune deficiencies are unusually susceptible to cancer and this is supported by the fact that the immune system is able to protect the body against at least some forms of cancer.
40 numaralı soru için açıklama 
Açıklama: Şıklarda altı çizili olan yapılardan şıklar rahatlıkla elenir. Vücut bağışıklığı zayıf olan insanlar genellikle kansere daha yatkındırlar ve bu da bağışıklık sisteminin en azından bazı kansertürlerine karşı koruyucu rol oynadığını gösteren bir gerçektir. A) Because the body's immune system plays a protective role against at least some forms of cancer, people with immune deficiencies are unusually susceptible to cancer. B) People with immune deficiencies are often usually susceptible to cancer, and this is a fact suggesting that the immune system plays a protective role against at least some forms of cancer. C) That the immune system plays a protective role against certain forms of cancer is suggested by the fact that cancer is more widespread among people with immune deficiencies. D) Since people having immune deficiencies are usually extremely susceptible to cancer, it is suggested that the immune system guards the body against at least some forms of cancer. E) Often people with immune deficiencies are unusually susceptible to cancer and this is supported by the fact that the immune system is able to protect the body against at least some forms of cancer.
Soru 41
Bilim insanları buz kristalleri içinde saklı doğalgazı çıkarıp sıfır emisyonlu yakıta dönüştürmenin yollarını arıyorlar ve bunu başarırlarsa "yanan buz" geleceğin yakıtı olabilir.
A
The attempt of scientists to find ways of making a zero emission fuel out of the natural gas hidden in ice crystals may make "burning ice" the fuel of the future
B
If scientists are able to extract and transform the natural gas hidden in ice crystals into a zero emission fuel, "burning ice" may become the fuel of the future
C
When scientists succeed in turning the natural gas in ice crystals into a zero emission fuel, "burning ice" will become the fuel of the future.
D
Scientists are trying to get zero emission fuel by extracting the natural gas in ice crystals which may make "burning ice" the fuel of the future.
E
Scientists are looking for ways of extracting and transforming the natural gas hidden in ice crystals into a zero emission fuel, and if they succeed, "burning ice" may become the fuel of the future.
41 numaralı soru için açıklama 
Açıklama: Şıklarda altı çizili olan yapılardan şıklar rahatlıkla elenir. Bilim insanları buz kristalleri içinde saklı doğalgazı çıkarıp sıfır emisyonlu yakıta dönüştürmenin yollarını arıyorlar ve bunu başarırlarsa "yanan buz" geleceğin yakıtı olabilir. A) The attempt of scientists to find ways of making a zero emission fuel out of the natural gas hidden in ice crystals may make "burning ice" the fuel of the future. B) If scientists are able to extract and transform the natural gas hidden in ice crystalsinto a zero emission fuel, "burning ice" may become the fuel of the future. C) When scientists succeed in turning the natural gas in ice crystals into a zero emission fuel, "burning ice" will become the fuel of the future. D) Scientists are trying to get zero emission fuel by extracting the natural gas in ice crystals which may make "burning ice" the fuel of the future. E) Scientists are looking for ways of extracting and transforming the natural gas hidden in ice crystals into a zero emission fuel, and if they succeed, "burning ice" may become the fuel of the future.
Soru 42
İkinci Dünya Savaşı olarak da bilinen Dünya Savaşı 1939 ve 1945 yılları arasında meydana gelen büyük ölçekli askeri bir çatışmaydı.
A
World War, also known as the Second World War, was a large scale military conflict among the industrial nations from 1939 to 1945.
B
Among the wars having affected the world, World War, also known as the Second World War, was the largest one that took place between 1939 and 1945
C
World War, also known as the First World War, was partially a large scale military conflict that ended in 1945.
D
World War, also known as the Second World War, was a large scale military conflict that took place between 1939 and 1945.
E
World War, also identified as the Second World War, was a large scale economic disagreement that took place between 1939 and 1945
42 numaralı soru için açıklama 
Açıklama: Şıklarda altı çizili olan yapılardan şıklar rahatlıkla elenir. İkinci Dünya Savaşı olarak da bilinen Dünya Savaşı 1939 ve 1945 yılları arasında meydana gelen büyük ölçekli askeri bir çatışmaydı. A) World War, also known as the Second World War, was a large scale military conflict among the industrial nations from 1939 to 1945. B) Among the wars having affected the world, World War, also known as the Second World War, was the largest one that took place between 1939 and 1945. C) World War, also known as the First World War, was partially a large scale military conflict that ended in 1945. D) World War, also known as the Second World War, was a large scale military conflict that took place between 1939 and 1945. E) World War, also identified as the Second World War, was a large scale economic disagreement that took place between 1939 and 1945.
Soru 43
43. – 46. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Nowadays, we all like to think we have got past the racist nonsense of previous centuries, when even the most eminent scientists, white ones, of course, declared white people to be the pinnacle of human progress and other races to be inferior. We now accept that no race is superior to another. There is no question that most societies have made enormous progress in eliminating such overt racial prejudice. But an unsettling study published by researchers in the United States suggests that there is still a long way to go. Even today, the study finds, Americans of various races still unconsciously dehumanize their black fellow citizens by subtly associating them with apes. In an experiment in which students were subliminally flashed a photo of either an African American or a European American face, and then shown a blurry picture of an ape, those shown the black face were quicker to recognize the ape. More troubling still, this association is not just confined to psychologists' tests:    It also appears to bias people's judgments about whether specific instances of police violence are justified. As can be clearly seen in the passage, racial prejudice _____.
A
still prevails in this century
B
is the subject of previous centuries
C
can be eradicated with education
D
is most observable in white scientists' attitudes
E
is triggered by experiments
43 numaralı soru için açıklama 
Açıklama: Parçada verilen “Even today, the study finds, Americans of various races still unconsciously dehumanize their black fellow citizens by subtly associating them with apes.” “Bugün bile araştırmalar, birçok farklı kökten gelen Amerikalıların, bilinçsizce zenci vatandaşlarını maymunlarla ilişkilendirerek, hala bilinçsizce insanlıktan çıkardığını ortaya koyuyor.” Irkçılık konusundaki önyargı soru kökünü “A” şıkkında verilen “racial prejudice still prevails in this century” “Hala ırkçılık konusunda önyargının hüküm sürdüğü” verildiğinden bu ifade parçada verilen yargı ile örtüşmektedir. Bu cümlelerde verilen “still” zaman zarfı kolay bulunabilen bir ipucudur.
Soru 44
As it is pointed out in the passage,____
A
over the centuries, racism has been declining, especially in the US
B
more and more studies show that the white race is superior
C
the association of a black face with apes is evidence enough to show the existence of racism
D
some races are inferior according to AfricanAmericans
E
psychologists do not believe there is racial prejudice in the US
44 numaralı soru için açıklama 
Parçada açık verilen bir yargıyı bulmamız bizden istenmektedir. “Amerikalıların, bilinçsizce zenci vatandaşlarını maymunlarla ilişkilendirerek, hala bilinçsizce insanlıktan çıkardığından” yola çıkarak bu durumun ırkçılığın var olduğunun bir göstergesi olarak C şıkkındaki yargıya ulaşırız.
Soru 45
According to the passage,_____.
A
most societies have solved the problem of racism except the US
B
more and more studies reveal the situation on racial attitudes is not what we would like to see
C
researchers have made enormous progress in eliminating racism
D
various studies show that some people justify police violence
E
Americans have considerably changed their views regarding other races
45 numaralı soru için açıklama 
Parçada verilen “an unsettling study published by researchers in the United States suggeststhat there isstill a long way to go.” ifadeden özellikle “there is still a long way to go” bölümünden ırkçılık konusundaki önyargının hala ortadan kalkmadığı ve “katedilecek daha çok yol olduğu” açıkca verildiğinden bu bağlamı “B” şıkkında verilen “more and more studiesreveal the situation on racial attitudes is not what we would like to see” ifadeden “Bir çok araştırma durumu ortaya koymakta, bu durumun görmek istediğimiz bir seviyede olmadığı” ifadeyle güzelce açıklanmaktadır.
Soru 46
As it is pointed out in the passage, the experiment
A
produced results contradicting white scientists' beliefs
B
tested whether police violence is justified on certain grounds
C
concluded that psychologists were wrong to carry out the test
D
involved showing a picture of a human face and of an ape
E
proved that racism is not as widespread as has been thought
46 numaralı soru için açıklama 
Soru kökünde verilen “the experiment” deneyden yola çıkarak parçayı okuyarak taradığımızda “In an experiment in which students were subliminally flashed a photo of either an AfricanAmerican or a EuropeanAmerican face, and then shown a blurry picture of an ape, those shown the black face were quicker to recognize the ape.” “öğrencilere bir deney yapılıyor, bir zenci ve bir beyaz bir de bulanık bir maymun resmi gösteriliyor, öğrenciler de zenciyi bu maymun diye algılıyorlar” yargısına ulaşıyoruz. Bu da “D” şıkkındaki “deneyin bir insan ve bir maymun yüzünün resminin gösterilmesi” ile örtüşmektedir
Soru 47
47.‐50.soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Best known for his novels 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World in 80 Days, Jules Verne, the French science fiction pioneer, has always been a major cultural figure in his native land, France. His hometown of Amiens continues to remember his contributions with parades, exhibitions and literary conferences. Yet, in the English‐speaking world, Jules Verne has been pigeonholed as merely a young boy's adventure writer, even though he was successfully able to foresee heavier than air flying machines and moon voyages. In addition, twentieth century pioneers such as the polar explorer Richard Byrd, the rocket scientist Werner von Braun and the astronaut Neil Armstrong have all said that Jules Verne's writings inspired them. But now, Jules Verne enthusiasts are pushing for a reconsideration of the writer as an influential literary figure, whose 64 novels and stories of admittedly varying literary quality offer not only startling prophecies but also offer provide a sharp commentary on the Europe and America of his day.   It can be inferred from the passage that the importance of Verne's works____ .
A
has been recognized differently in various parts of the world
B
was only appreciated after his death
C
lies in his foreseeing of polar explorations and rocket building
D
has been underestimated in his native land France
E
was constantly debated during hislifetime
47 numaralı soru için açıklama 
Böyle bir çıkarım sorusunda Verne’nin eserlerinin önemi sorgulanmaktadır. Jules Verne kendi memleketinde başarılı bir kurgu bilimci ve Fransız kültürüne olan katkısından söz edilirken İngilizce konuşulan ülkelerde önemsiz bir çocuk kitapları yazarı olarak bir kenara atılmış, 20.yüzyıl öncüleri örneğin, kutup kaşifi Richard Byrd, roket bilim adamı Wernher Von Braun ve astronot Neil Armstrong, onun yazdıklarının onlara ilham verdiklerini söylemişlerdir. Burdan yola çıkarak A şıkkında verilen “has been recognized differently in various parts of the world: dünyanın çeşitli yerlerinde farklı bir şekilde bilinmektedir.” ifadesi aradığımız yanıtı vermektedir.
Soru 48
As it is pointed out in the passage, Verne’s literary ___ .
A
needs to be reconsidered by his enthusiasts
B
is based on his boy's adventure stories
C
was revealed through his prophecies about Europe and America
D
can easily be seen in all his novels and stories
E
is questioned by a large number of people
48 numaralı soru için açıklama 
Burada “topic sentence” (ana fikir) destekleyen tamamlayıcı bir yargı aranmaktadır. ÖSYM’nin verdiği cevap anahtarından yola çıkarak “Jules Verne’in edebi yapıtları birçok kişi tarafından sorgulanmaktadır”. Yapısını 47. soruda verdiğimiz yanıtın ışığında farklı yerlerde farklı algılanmakta ve değerlendirilmektedir. Bu da zoraki olarak bizi “E” şıkkına götürmektedir.
Soru 49
As it is stated in this passage,___.
A
Amiens is best known for celebrating 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World In 80 Days
B
major cultural figures in France are remembered in parades, exhibitions and conferences
C
Jules Verne's most famous works are 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World In 80 Days
D
Jules Verne became a science fiction writer with the publication of 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World In 80 Days
E
20,000 Leagues Underthe Sea and Around the World In 80 Days are remembered in his hometown of Amiens
49 numaralı soru için açıklama 
Parçada açıkça verilen bir yargıdan söz ediliyor. Parçanın ilk cümlesindeki “Best known for his novels 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World in 80 Days, Jules Verne, the French science fiction pioneer: En iyi tanınan romanları (olarak) Denizler Altında Yirmi Bin Fersah ve 80 Günde Devri Alem (olan), Fransız bilim‐kurgu öncüsü Jules Verne” ifadeden yola çıkarak “C” şıkkında verilen “Jules Verne's most famous works are 20,000 Leagues Under the Sea and Around the World In 80 Days: ules Verne'nin en meşhur eserleri denizler altında 20.000 fersah ve 80 günde devri alem 'dir.” yorumuna ulaşıyoruz.
Soru 50
According to the passage,the English‐speaking world ____.
A
is reluctant to see Verne as a children's writer
B
has underestimated the works of Verne
C
was more interested in the moon voyages than flying machines
D
recognized the need to put his ideas to use
E
regarded Verne as a pioneer in scientific developments
50 numaralı soru için açıklama 
Soru kökünde verilen “the English‐ speaking world” ifadesi bizi tarama yoluyla aynı özneyi bulmaya yönlendiriyor. Parçada verilen “Yet, in the English‐speaking world, Jules Verne has been pigeonholed as merely a young boy's adventure writer: Fakat, (öte taraftan ) , İngilizce konuşulan ülkelerde, Jules Verne sadece küçük macera yazarı bir oğlan olarak hasır altı edilmiştir.” ifadesine ulaşıyoruz; bunu da en iyi veren “the English‐ speaking world has underestimated the works of Verne: İngilizce konuşulan ülkelerde Verne’nin eserleri küçümsenmiştir.”ifadesiyle “B” şıkkını buluyoruz.
Soru 51
51.‐54.soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. A battle between traditional and progressive educators has raged since the 1930s, when modern approaches to musical teaching were first proposed. Stephanie Pitts, author and editor of the British Journal of Music Education, charts the course of this battle in her book A Century of Change in Music Education. Both camps argued for music's inclusion in the school curriculum, but their justifications and proposed teaching methods conflicted. On the one hand, declared traditionalists, music was a body of knowledge made up of the great symphonies and folk songs of Britain's repertoire. Students could be taught to appreciate and sing this "national songbook" as part of a cultural education. This was the method that dominated the classroom for decades, and is still part of the primary school approach. On the other hand, responded the progressives, if music was an expression of our inner psyche, then children should be encouraged to play and experiment in order to learn more about themselves. "Bring something to make noise with", they shouted.   It is clear in the passage that ___.
A
differences between the two schools of music education are minimal
B
it is likely that disagreement over the methods of teaching music will be resolved shortly
C
the progressives in the field of music teaching have the upper hand in application
D
teaching approaches in music are more or less alike
E
both teaching methods believe music should be taught in schools
51 numaralı soru için açıklama 
: Parçada verilen “Both camps argued for music'sinclusion in the school curriculum, but their justifications and proposed teaching methods conflicted” Her iki taraf da müziğin çocuklara öğretilmesi konusunda hemfikir fakat öğretme metodunda anlaşamıyorlar.Buradan yola çıkarak E şıkkında verilen “both teaching methods believe music should be taught in schools: her iki tarafta müziğin okullarda öğretilmesi gerektiği” sonucuna ulaşıyoruz.
Soru 52
According to the passage, traditional music _____.
A
has been challenged for almost a century
B
is outdated and should be replaced
C
has found little acceptance in most school curricula
D
is best suited to the expression of the inner psyche
E
was finally replaced in the 1930s in schools across Britain
52 numaralı soru için açıklama 
Parçada verilen ana fikre göre “traditional music: geleneksel müzik anlayışı”nın nasıl bir şeyle karşılaştığını bulmamız gerekmektedir. Anafikri en iyi verecek olan ilk cümlelerdir. Parçada “A battle between traditional and progressive educators has raged since the 1930s: Gelenekçi ve yenilikçi eğitmenler arasındaki savaş 1930’lu yıllardan beri kızgınca sürmektedir.”Buradan bu anlamla en iyi örtüşen “A” şıkkındaki “traditional music has been challenged for almost a century: geleneksel müzik nerdeyse bir asırdır tartışılıyor.” sonucuna ulaşıyoruz.
Soru 53
It is stated in the passage that the progressive method____.
A
is praised by Stephanie Pitts in her book
B
was first proposed in the last decade
C
is part of the primary school approach
D
provides fewer opportunities for children to learn about themselves
E
places emphasis on personal expression
53 numaralı soru için açıklama 
Parçada verilen “the progressive method: yenilikçi metot” la ilgili bir yargı bulmamız isteniyor. O halde bu konuyla ilgili ifadeyi okuma taraması yaparak bulmalıyız. Parçadaki “if music was an expression of our inner psyche: eğer müzik bizim iç dünyamızın bir yansımasıysa” yargısını buluyoruz. Bununla ilgili karşılık “emphasis on personal expression: iç duygulara verilen vurgu” ifadesi “E” şıkkına karşılık bulmaktadır.
Soru 54
It is pointed out in the passage that the two music approaches____ .
A
have more disagreements than agreements
B
are equally disliked by students in schools across Britain
C
complement each other in more ways than one
D
agree that music is a body of knowledge consisting of symphonies and folk songs
E
think that music education should be a normal part of cultural education
54 numaralı soru için açıklama 
: Parçada açıkça belirtilen bir yargı istenmektedir. Soru kökünde verilen “the two music approaches: bu iki yaklaşım biçimi” tamamlanacak yapının öznesi konumunda olduğundan scanning (tarama) yöntemiyle parçayı okuduğumuzda buradan yola çıkarak paragrafta verilen “but their justifications and proposed teaching methods conflicted: onların yargıları çatışmıştır” bağlamını buluyoruz. Burdan yola çıkarak “have more disagreements than agreements: anlaşmadan daha çok anlaşmazlıklar vardır” ifadesini taşıyan A şıkkına ulaşıyoruz.
Soru 55
55. – 58. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. To fully understand unemployment, one must consider the causes of recorded long‐term unemployment, that is, the government assistance programs. For one thing, government assistance increases the measure of unemployment by prompting people who are not working to claim that they are looking for work even when they are not. The work registration requirement for welfare recipients, for example, compels people who otherwise would not be considered part of the labor force to register as if they were a part of it. This requirement effectively increases the measure of unemployment in the labor force even though these people are better described “no employed” ‐ that is, not actively looking for work. Similarly, unemployment insurance induces people to say they are job hunting in order to collect benefit. These programs also contribute to long‐term unemployment by providing an incentive, and the means, not to work. Each unemployed person has a “reservation wage”  ‐ the minimum wage he or she insists on getting before accepting a job. Unemployment insurance and other social assistance programs increase the wage, causing an unemployed person to remain unemployed longer. One point made in the passage is that government assistance programs also result in long‐term unemployment because ___.
A
current rates of long‐term unemployment are often measured improperly
B
unemployed people have a reservation wage they demand before accepting a job
C
most unemployed people are devoted to looking for a job until they find one
D
they cannot find out exactly how long a person stays off the job
E
most unemployed people fail to carry out the work registration requirement
55 numaralı soru için açıklama 
Soruda uzun süreli işsizlikte hükümet desteğinin yol açtığı bir sorun sorgulanmaktadır. Parçadaki “Each unemployed person has a “reservation wage” ‐ the minimum wage he or she insists on getting before accepting a job” “Her işsizin bir işi kabul etmeden önce dayattığı bir "eşit işe eşit ücret", asgari ücreti vardır.” ifadesinden yola çıkarak B şıkkında verilen ifadenin doğru olduğunu buluruz.
Soru 56
It can be clearly understood that the major focus of this passage is on the ___.
A
global increase in recorded unemployment
B
benefits of government assistance programs
C
work registration requirement to find a job
D
causes of long‐term unemployment
E
cost of welfare payments and unemployment insurance
56 numaralı soru için açıklama 
Soruda parçanın vermek istediği en önemli nokta sorgulanmaktadır. Parçadaki “The work registration requirement for welfare recipients, for example, compels people who otherwise would not be considered part of the labour force to register as if they were a part of it.” “Sosyal yardım alanlar için iş kaydı gereksinimi, örneğin, aksi takdirde kendilerini iş gücünün bir parçası olmadıklarınısanan bu insanları, onun bir parçası olarak kayıt olmaya zorlar.” ifadesinden yola çıkarak D şıkkında verilen ifadenin doğru olduğunu buluruz.
Soru 57
It is clear from the passage that government assistance programs add to the unemployment rates by ___.
A
decreasing the time a person stays off the job
B
helping people with the work registration procedures
C
encouraging the unemployed not to look for a job
D
prompting welfare recipients to look for a job
E
inducing many people to drop out of the labour force
57 numaralı soru için açıklama 
Soruda yardım programlarının işsizlik oranına ne gibi olumsuz katkı sağlayacağı sorgulanmaktadır. Parçadaki “These programs also contribute to long‐term unemployment by providing an incentive, and the means, not to work.” “Bu programlar aynı zamanda uzun vadeli işsizliğe, çalışmamak için bir dürtü veya teşvik kazanılmasına katkıda bulunur.” ifadesinden yola çıkarak C şıkkında verilen ifadenin doğru olduğunu buluruz.
Soru 58
It can be understood from the passage that in order to obtain regular unemployment compensation from the government ,……………
A
it is necessary not to have used a reservation wage before
B
people need to be out of work for a long time
C
unemployed people are officially required to register for work
D
one must not be described as “noemployed”
E
unemployed people need to have a union registration
58 numaralı soru için açıklama 
Soruda hükümetten düzenli olarak işsizlik yardımı almak için ne gerektiği sorgulanmaktadır. Parçadaki “The work registration requirement for welfare recipients, for example, compels people who otherwise would not be considered part of the labour force to register as if they were a part of it..” “Sosyal yardım alanlar için iş kaydı şartı, örneğin, aksi takdirde kendilerini iş gücünün bir parçası olmadıklarınısanan bu insanları, onun bir parçası olarak kayıt olmaya zorlar.” ifadesinden yola çıkarak C şıkkında verilen ifadenin doğru olduğunu buluruz
Soru 59
59.‐62.soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. The first documented scheme for in‐flight refuelling came from a young Russian aviator named Alexander de Seversky. His father owned a plane and taught him to fly when he was in his early teens.  In 1917, when he was 23, Seversky proposed a method for extending flight:   One plane could carry extra fuel and deliver it to another through a hose.  After the Russian Revolution, Russia’s new Bolshevik government sent him to the United States to study aircraft design, and he stayed there when political developments made his return to Russia dangerous.   He got a job as an aeronautical engineer for the US War Department and was awarded the world’s first patent for air‐to‐air refuelling, in which large fuel tankers would supply fuel to fighter aircraft while in flight. Seversky went on to a distinguished career in airplane design and achieved perhaps his greatest fame as the author of the influential 1942 book Victory through Air Power. He never put his refuelling plan into action, though, and other aviators later came up with ideas of their own.   One understands from the passage that although Alexander de Seversky was the owner of the first patent for in‐flight refuelling ___ .
A
the US War Department was uninterested in his plans
B
his true passion was always flying, which he learned as a teenager
C
Russia’s Bolshevik government did not support his schemes
D
his plans were never implemented
E
other inventors made use of his ideas on aircraft design
59 numaralı soru için açıklama 
Parçanın tamamını okuduğumuzda Alexander de Seversky’in patente sahip olmasına rağmen asla planlarını uygulamaya koymadığını anlıyoruz. Bunu da en iyi veren D şıkkındaki ifadedir.
Soru 60
We see from the passage that Seversky’s 1942 book Victory through Air Power ___ .
A
made him more famous than his ideas for in‐flight refuelling
B
was extremely unpopular in Bolshevik Russia
C
was used as a training manual by the US War Department
D
extensively detailed his plans for in‐flight refuelling
E
remained unpublished at the time of his death
60 numaralı soru için açıklama 
“1942 book Victory through Air Power” adlı kitabı parçada verilen “achieved perhaps his greatest fame as the author of the influential 1942 book Victory through Air Power.” ifadeden onun en büyük ününü bu kitapla yaptığını anlıyoruz. Bunu en iyi veren A şıkkıdır.
Soru 61
According to the passage, Seversky was unable to return to Russia due to ___ .
A
his employment as an aeronautical engineer for the US War Department
B
the dangers of international travel at the time
C
changes in the political situation there
D
the fact that he was an extremely popular aircraft designer
E
the political nature of the book he published in
61 numaralı soru için açıklama 
“Seversky was unable to return to Russia due to” Rusya’ya geri dönmeyişinin nedeni soruluyor. Parçada bu “he stayed there when political developments made his return to Russia dangerous.” ifadesiyle Rusya’ya dönmesinin tehlikeli hale geldiği verilmektedir. Bu da C şıkkında açıkça verilmektedir.
Soru 62
It is clear from the passage that Seversky’s original plan for in‐flight refuelling ___ .
A
was perceived as a threat by the Russian government
B
involved the transfer of fuel from one airborne aircraft to another by means of a hose
C
gave him a clear advantage when he was applying for work in the United States
D
was inspired by his aeronautical studies in America
E
was completely revised, following suggestions from the US War Department
62 numaralı soru için açıklama 
“Seversky’s original plan for in‐ flight refuelling” ile Seversky’nin planının ayrıntısı sorulmaktadır. Parçada verilen “One plane could carry extra fuel and deliver it to another through a hose.”ifadede “bir uçağın bir hortum vasıtasıyla diğer bir uçağa yakıt takviyesi yapabileceği” anlatılmaktadır. Bunu en iyi veren B şıkkıdır
Soru 63
63.‐66.sorularda, verilen cümleye anlamca en yakın olan cümleyi bulunuz. 63. Scientists hope to use all these pages of the book of life to revolutionize the treatment of human disease.
A
It was scientists’ expectation to use every pages of the book of life to change radically the treatment of human illness.
B
Scientists hope to use all of the books of life written to revolutionize the treatment of human disease.
C
Scientists can expect to use all pages of the book of life to revolutionize the treatment of human disease.
D
Scientists hope to use all these pages of the book to find new methods for the treatment of human disease.
E
It was scientists’ hope to use all these pages of the book of life to learn the treatment of human illness.
63 numaralı soru için açıklama 
Bilim adamları insan hastalıklarının tedavisini köklü bir şekilde değiştirmek için hayatın bütün evrelerini kullanmayı ümit ediyorlar.
Soru 64
If a mutation occurs in an ovum or a sperm cell, the altered trait will be inherited by the offspring.
A
As long as a mutation happens in an ovum or a sperm cell, the trait won’t be obtained by the offspring.
B
The altered trait won’t be obtained through genes by the offspring unless a mutation occurs in an ovum or a sperm cell.
C
Unless a mutation occurs in an ovum or a sperm cell, the trait will be altered by the offspring.
D
The altered trait can’t be obtained by means of genes when a mutation occurs in an ovum or a sperm cell
E
The altered trait will be obtained by means of gene sif a mutation occurs in an ovum or a sperm cell.
64 numaralı soru için açıklama 
Bir yumurtada ya da bir sperm hücresinde bir değişiklik olursa, değişen nitelik yavruya geçecektir.
Soru 65
Although causes of congenital deformities and birth defects often are not known, in some cases, they are known and can be avoided.
A
Because causes of congenital deformities and birth defects often are known, in some cases, they are known and can be avoided.
B
Since causes of congenital deformities and birth defects sometimes known, in some cases, they are known and can be avoided.
C
Even though the reasons of congenital deformities and birth defects often are not known, in some situations, they are known and can be emitted
D
Although causes of congenital deformities and birth defects often are not known, sometimes, they are found and may be avoided.
E
Though causes of congenital deformities and birth defects are not known, in some places, they are known and can be kept away.
65 numaralı soru için açıklama 
Konjenital bozuklukların ve doğum kusurlarının sebepleri sık sık bilinmemesine rağmen, onlar tanınabilir ve onlardan kaçınılabilinir.
Soru 66
The most effective method of preventing genetic disease is through genetic counseling, a specialized field of health care.
A
Genetic counseling is the most effective method of preventing genetic disease in a specialized field of health care.
B
In health care, genetic counseling prevents genetic diseases and can be thought as the most effective method.
C
Genetic counseling stops genetic disease effectivelly and it is a specialized field of health care. l
D
Genetic counseling, one of the most important specialized field of health care, is an effective method to stop genetic disease
E
Genetic counseling, a specialized field of health care, is the most effective method to stop genetic disease.
66 numaralı soru için açıklama 
Genetik hastalıkları önlemenin en etkili yolu sağlık hizmetlerinin özel bir alanı olan genetik danışmanlık yoluyladır.
Soru 67
67.‐71. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş  bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz Student:  ‐    What is meant by this ‐ "curiosity killed the cat"? Teacher:  ‐   It's giving a warning; curiosity can be dangerous, it can kill even a cat. Student: ______ Teacher: ‐  Yes it is; within reason. But don't put a nail into an electric socket to see what happens
A
But most children are naturally curious. That's how they learn.
B
Yes; they say a cat has nine lives
C
Is this an idiom that is often used?
D
But I thought curiosity was a good thing.
E
My father used to encourage me to be curious
67 numaralı soru için açıklama 
“Merak kediyi öldürür” deyiminin neyi kastettiği öğrenci tarafından sorulmaktadır. Öğretmen bu soruyu “merakın tehlikeli olduğu ve bir kedinin bile hayatına malolabileceği” anlamına gelmiş olduğu şeklinde cevaplandırır. Boşluktan sonra öğretmenin söylediği “Evet, söylediğin mantıklı. Ama ne olacak diye prize çiviyi sokma.” dediğine göre boşlukta aykırı bir ifade olmalıdır. Bu da “but” ama zıtlık bağlacıyla yapılabilir. “But I thought curiosity was a good thing. “Ama merakın iyi bir şey olduğunu düşünürdüm” uygun düşmektedir. Zaman uyumuna baktığımızda diğer şıkları kolayca eleriz.
Soru 68
Simon:  I watched a report about children who spend their time glued to TV screens. Carole:  ‐Yes, I saw a part of it too. Apparently the researchers say it can cause psychological problems. Do you think that's true? Simon: _____ Carole:  ‐Yes. But either way, excessive TV viewing is probably a warning sign of deeper psychological issues.
A
The researchers should look into how to best treat these children and cure them of their addiction
B
They can't say whether TV creates these problems or whether the children had preexisting mental health problems.
C
The decision to turn off TV rests with the parents of these children.
D
I think the researchers should see if physical exercise can offset the effects of sitting in front of a TV screen for so long.
E
The children should be made to watch more educational programmes to help them overcome their problems.
68 numaralı soru için açıklama 
Carole’un boşluktan sonra “Evet. Her iki şekilde de” demesi boşlukta iki farklı durum bildiren bir cümlenin olasılığını arttırmaktadır. Ortak kelimelere baktığımızda “The researchers: araştırmacılar” ile “they” ve “these problems “ile “psychological problems” kelimelerini buluruz.
Soru 69
Bob:  ‐   Why don't you join us to support our team in the stadium? Mike:  ‐  It's more comfortable at home. You can see the games up close, and you get different camera angles. Unless you can get good seats, watching in person isn't nearly as good. So, what's the point? Bob:  _____ Mike:  ‐  I know, but that's not my style
A
It's the atmosphere of the crowd that makes it so exciting.
B
Perhaps you can try at least once.
C
Hooligans may be the real threat, so you are right!
D
That sounds very disappointing! Why bother going to the games then?
E
That's a good idea! You'll be happier at home.
69 numaralı soru için açıklama 
Bob: ‐ Neden stadyumda bizim takımı desteklemeye katılmıyorsun? Mike: ‐ Evde olmak daha rahatlık verici. Maçı daha yakından ve farklı kamera açılarından izleyebilirsin. İyi bir oturma yerleri almadıkça statta maç izleme o kadar iyi olmayacaktır. Bu durumda en mantıklısı hangisi? Bob: Kalabalığın verdiği atmosfer maçı çok heyecanlı hale getiriyor. Mike: ‐ Biliyorum ama o benim tarzım değil. “Bu durumda en mantıklısı hangisi?” sorusuna en uygun cevap “Kalabalığın verdiği atmosfer maçı çok heyecanlı hale getiriyor.” olacaktır.Diğer şıklar bunu anlamca karşılamıyor.
Soru 70
Sam:  ‐   I'm planning to have a holiday at a resort in the Caribbean, but people say every few years this spot is hit by a tropical storm. What should I do? Tom:  ‐ Officially, the Atlantic hurricane season is from June 1 to November 30, but Mother nature isn't reading calendars. Are you a risk taker? Sam:  ______ Tom:    ‐ You'd better pick another destination then, because every once in a while a tropical cyclone hits out of season.
A
Perhaps I should do a cruise instead. It would be much safer.
B
There is nothing magical in these dates and hurricanes have occurred outside of these six months.
C
Not at all! I'm not going anywhere near the hurricane zone during peak months.
D
I think the odds of enjoying fine weather are very good.
E
OK, I'll go but I'll be careful. I'll try to reduce the risk by taking out insurance
70 numaralı soru için açıklama 
Sam: ‐ Karayiplerde bir tatil beldesinde tatil yapmayı planlıyorum, fakat herkes bu yerde her bir kaç yılda bir tropic fırtınaların olduğunu söylüyor. Bu durumda sence ne yapmalıyım? Tom: ‐ Resmi olarak Atlantik fırtına dönemi 1 Haziran ‐ 30 Kasım arasıdır, ama tabiat ana takvim dinlemez. Risk alan biri misin? Sam: ‐ Kesinlikle hayır! Fırtınanın oluştuğu dönemlerde yakınına bile gitmem. Tom: ‐ O halde başka bir gidilecek yer seçmelisin çünkü tropic siklonlar mevsim dışında bir süredir oluşmaktadır. ** “Risk alan biri misin?” sorusuna boşlukta verilecek en uygun cevap şıkları eleyince “Kesinlikle hayır!” olacaktır.
Soru 71
Vera:  ‐ I remember being at the Governor's Ball, and watching Warren talking excitedly to my ex‐husband. Nicola:  _____ Vera:   ‐ Well, I was so astonished, I just stood there staring at them. Nicola:  ‐Did you ever find out what they were talking about? Vera:  ‐ No, they wouldn't say!
A
The Governor's Ball! I don't believe it!
B
Why were you invited there?
C
Are you sure of that?
D
Who is Warren, anyway
E
What was your reaction?
71 numaralı soru için açıklama 
Vera: ‐ Valinin balosunda olduğumu ve Warren’in eski eşimle heyecanlı bir şekilde konuştuklarını izlediğimi hatırlıyorum. Nicola: ‐ Reaksiyonun ne oldu? Vera: ‐ Çok şaşırmıştım, sadece durup onlara bakakaldım. Nicola: ‐Onların neler konuştuklarını hiç farkettin mi? Vera: ‐ Hayır, ne konuştuklarını farketmedim! Vera’nın boşluktan sonra söylediği “Çok şaşırmıştım, sadece durup onlara bakakaldım.” cevabına boşluğa gelecek en uygun soru “Reaksiyonun ne oldu?” olacaktır.
Soru 72
72. – 75. sorularda, boş  bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz. 72.    At the time of their arrival in Europe, the Huns did not acknowledge a single ruler but had several power‐sharing kings who operated within a ranking system, with one of their number recognized as senior king. To avoid overgrazing, the Huns needed to be dispersed over a wide area and this led to the formation of a developed power structure. In the 5th century, they began to abandon nomadic pastoralism and settle in villages. ___ This made possible a process of political centralization that led to Ruga becoming sole king of the Huns in 432.
A
Loyalty wasn't always the first trait that a king looked for in his followers at that time.
B
Kings ruled with the support of a chosen elite class, but the Huns were still deprived of formal institutions of government
C
The exact bounds of their conquests are not known and little is certain about the first movements of the kings
D
They became wealthy from raiding, collecting tribute from subject people and wages for mercenary service with the Roman armies
E
The Huns were horse archers, so they rarely wore armour and relied on speed and manoeuvrability for protection.
72 numaralı soru için açıklama 
: Paragraf Avrupa’ya gelen Hunların ilk başlarda tek kral veya liderleri yoktu. Göcebelikten yerleşik düzene geçtiklerinde 432 yıllarında Ruga Hunların tek kralı oldu. Hem konu hem de özne uyumundan yola çıkarak boşluğa gelecek cümlenin they>they alması krallığa geçerken akınlardan, yağmalardan zenginliğe ulaşmaları bir neden oluşturmaktadır. Dolayısıyla D şıkkındaki ifade 1. özne, 2 zaman uyumu (simple past) 3. anlam bakımından paragrafı tamamlayan cümledir.
Soru 73
___ However, most of the African art known today is relatively recent; from the 19th century or later. Very little earlier, African art has survived, primarily because it was made largely of perishable materials such as wood, cloth, and plant fibres, and because it typically met with intensive use in ceremonies and in daily life. Scholars of African art base suppositions about earlier art mainly on the art of the last two centuries. But they can only guess at the earlier traditions from which the recent art developed.
A
Today, African art does not constitute a single tradition.
B
Many surviving examples of African art date from the 14th to the 17th century.
C
Each African culture produces its own distinctive art and architecture
D
African cultures design many utilitarian objects with decorative schemes in mind
E
The earliest known African sculptures are sculpted clay heads and human figures.
73 numaralı soru için açıklama 
Bugün Afrika sanatı olarak bilinenlerin çoğu 19.yüzyıl ya da sonrasından gelmektedir. İfadesinin önüne gelecek cümle paragrafın konusunu oluşturmalı ve bu ifadenin öncesi olmalıdır. Tarihselsıralamadan da yola çıkarak B şıkkındaki “Ayakta kalan Afrika sanatı örnekleri 14.yüzyıl ile 17.yüzyıl arasından kalanlardır
Soru 74
Conflict is a struggle between opposing sides or forces. In a play, the characters act out the conflict, and ultimately their actions result in a resolution, or outcome. External conflict is a struggle between a character and an outside force, such as another person, nature, or fate. ___. A character can express internal conflict as well as external conflict through actions, facial expressions, and dialogue.
A
Thus, external or internal, conflicts arouse interest among viewers.
B
Also, plays often point to cues as to when an internal conflict is likely to occur.
C
Likewise, dialogues contain a variety of both internal and external conflicts.
D
Furthermore, a character’s conflict is often obvious from his or her facial expressions.
E
However, internal conflict is a struggle within the character’s own mind.
74 numaralı soru için açıklama 
Boşluktan önceki cümlede “Dış çatışma oyunun karakterleri arasında veya bir başka karakter, tabiat veya kader arasında geçen bir mücadeledir.” Bir sonraki cümlede ise “internal conflict “iç çatışmadan söz edilmektedir. Boşluğa gelecek olan cümle “iç çatışmayı” açıklayan bir ifade olmalıdır. Buna en uygun bağlaç ise zıtlık veren “however” olmalıdır. “Halbuki, öte yandan iç çatışma karakterin zihninde geçen bir mücadeledir.” ifadesi doğrudur
Soru 75
Musical notes are assigned different pitches, and are put together to form melodies. These may contain phrases, which can be thought of as musical sentences. Often, each phrase contains as many notes as can be sung comfortably in a single breath. ___. The flavour of melodies and harmonies often results from the types of scales – or collections of notes ‐ that are used.
A
The simultaneous sounding of a number of different notes creates harmony.
B
The basic materials of music are pitch and rhythm
C
Rhythm, at its most basic, is the beat of a piece of music and the metre
D
Harmony can be regarded as the resolution of tension
E
As a general rule, the longer the string or column of air, the lower the pitch.
75 numaralı soru için açıklama 
Boşluktan sonraki cümlede “melodi ve armoninin zevkinden” söz edildiği için boşluğa gelecek ifadenin öznesinin “armoni yi açıklayan bir yapıda olması gerekir. “Aynı anda farklı çıkan birçok nota armoniyi oluşturur.” ifadesi bir önceki referans kelimelerden “many notes”> “a number of different notes”, “creates harmony” > “harmony” yola çıkarak A şıkkını buluruz.
Soru 76
76. – 80. sorularda cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. 76.   (I)  The United States cannot make a fresh start in Iraq. (II)  The Iraqi government has decided to upgrade its infrastructure as a precaution against natural disasters like floods. (Ill)  But it has one last chance to adjust course and partly correct its previous mistakes. (IV)  When the Iraqi elections were approaching, the United States had entered the last stage of its engagement there, and had begun its withdrawal from the country. (V)    No one knows just exactly how long this stage is going to last.
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
76 numaralı soru için açıklama 
Amerika’nın Irak’ta şimdiye kadar neler yaptığı ve bu sürecin nasıl devam edebileceğini anlatan bir parça verilmiştir. Burada özne uyumlarına öncelikle bakmalıyız: 1.cümle, ABD, 2. cümle Irak hükümeti, 3. cümle “it” referansı ile “The United States” kastedilmekte, 4.cümle ABD verilmiştir. 5. cümle bir yorum cümlesidir ve 1. cümle ile ilintilidir. Bu durumda “The Iraqi government has decided” diye başlayan cümlenin öznesi “out of order” yani sıralama dışıdır. Dolayısıyla hemen 2. cümle üzerinde yoğunlaşırız ve konu uyumunda bakarız. “The Iraqi government has decided to upgrade its infrastructure as a precaution against natural disasters like floods: Irak hükümeti sel gibi doğal felaketlere karşı tedbir olarak alt yapının geliştirilmesine karar verdi” ifadesi Amerika’nın Irakta yaptıkları ve yapacakları ile ilintisiz bir konudur. Dolayısıyla konu birliği ve özne birliği bu cümlede oluşmadığı için doğru cevabı kolayca buluruz
Soru 77
(I)    Europe likes to claim that it is a kinder, gentler, global alternative to the United States. (II)  But stagnant economies, suffering Immigrants and elitistrhetoric do not make for a global powerhouse. (Ill)  It seems then that the future of the European Project is at stake. (IV)    However, all major European countries except one have now signed the Kyoto Protocol. (V)  European countries must either unite behind much‐needed reforms or watch their differences tear them apart
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
77 numaralı soru için açıklama 
Parçanın konusu dünya gücü olan Amerika’ya karşı Avrupa’nın da bir güç olarak ortaya çıkmasıdır. Paragrafta ortak özne Avrupa ve Avrupa ülkeleridir. “However,” bağlacıyla başlayan 4. cümle bir önceki cümleyi anlamca tamamlamamaktadır. 3. cümle Avrupa projesi ile ilgiliyken 4. cümlede bir devletin dışında Avrupa ülkelerinin Kyoto Protokolü’nü imzaldıkları verilmiştir. Parçanın konusu bir çevre anlaşması olan Kyoto Protokolü değildir. Dolayısıyla burada konu dışına çıkılmış, bu cümle paragrafa sonradan eklenmiştir.
Soru 78
(I) The former Soviet states and much of Eastern Europe almost entirely depend on Russia for oil and natural gas at present. (II)   Russia fears that there could be potential rivals, and is taking steps to maintain its control of the market. (Ill)   The long‐running dispute with Japan over the islands is yet to be resolved. (IV)    Some experts believe the Kremlin has even worked to undermine the Baku‐Tbilisi‐Ceyhan pipeline Project. (V)  This is because it will carry oil from the Caspian Sea to the West without going through Russia.
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
78 numaralı soru için açıklama 
Parçanın konusu “Eski Sovyet Bloku ülkelerinin şu anda petrol ve gaz açısından Rusya’ya bağımlı oldukları ve Rusya’nın bu alanda ortaya çıkabilecek rakiplerden korduğu” dur. 2. cümledeki “Russia fears” yapısı özne birliğini tamamlamaktadır. 3. cümlede ise “Japon hükümetiyle ada üzerinde yapılan uzun görüşmeler henüz çözülememiştir” diyerek konuyu bambaşka bir yere çekmektedir.
Soru 79
(I)    The American Constitution requires that the senate offer advice and consent on nominees for all important positions. (II)  The senate will soon need to hold proceedings for a new chief justice, to take over the position from the former one. (Ill)    Therefore, the senators are often used in an advisory capacity. (IV)  In addition, the senate acts as a potentially important check on presidential power. (V)    The trouble is that there is no reason to be confident that probing will prove valuable at all times
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
79 numaralı soru için açıklama 
Paragrafın konusu “Amerikan Anayasası’nın tüm önemli kararlarda ve durumlarda senato tavsiyesine ve adayların rızasını aradığıdır. Bu nedenle senatonun bir tavsiye kurulu niteliğine sahip olduğudur.” Her ne kadar cümlelerde özne birliği verilmiş görülse de 2. cümlenin “will” ile verilmesi parçanın zaman uyumunu gramer olarak bozmaktadır. Anlam detayına girildiğinde de konu daha özele girerek “yakında senatonun yeni başkanlık seçimleri işlemlerini başlatması gerekeceği” verilerek tamamen konu dışına çıkılmıştır. Aslında parça “present tense” de genel olarak Amerikan yasama sisteminin nasıl işlediğini verirken 2. cümle geleceğe dönük bir yargıda bulunmaktadır. Dolayısıyla bu cümle parçayı bozan cümledir.
Soru 80
(I)    As the world's population approaches seven billion, the challenges facing humanity have never been greater. (II)  Fortunately, the solutions to many of the most fundamental challenges can be found in science. (Ill)   But providing for the food, energy and safety needs of a growing population will require more than science alone. (IV)    Companies, both large and small, need to come up with more and more innovations to facilitate trade and commerce. (V)    It will require people working together across borders, governments, organizations and cultures to improve the lives of people around the world.
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
80 numaralı soru için açıklama 
Yine burada parçanın konusu “Dünya nüfusu 7 milyara yaklaşırken insanlığın karşılaştığı problemlerin şimdiye dek hiç bu kadar büyük olmadığı” dır. Parça karşılaşılan problemler ve bunlarla ilgili kurum, kuruluş, hükümetlerin alacağı önlemler söz konusu iken 4. cümle ticaretlerini arttırmak için daha çok yenilikler yapmaları gerektiği anlatılarak tamamen özele kaymıştır. Yani konu tüm insanlık iken şirketlerin ticari varlıkları konu dışında özel bir duruma girmektedir. Dolayısıyla 4. cümle paragrafı bozan cümle olarak kolayca bulunabilir.
80 tamamladınız.

2. BÖLÜME BURADAN GEÇİNİZ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.